ЧАЙКА-97 АД подписа договор BG16RFOP002-2.077-1175-C01 от 14.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
 
Разходите за покриване на текущите нужди на кандидатите за труд,  материали, горива и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 87 000 лв., от които 73 950 лв. европейско и 13 050 лв. национално съфинансиране.
 
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.